۱۶۴ تبعه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی لرستان شناسایی شد

۱۶۴ تبعه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی لرستان شناسایی شد

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: امسال ۱۶۴ تبعه بیگانه غیر مجاز شاغل در وادهای اقتصادی استان شناسایی و اخراج شدند. علی جهانی  با بیان اینکه به سبب افزایش مهاجرت اتباع بیگانه در سال‌های اخیر که برخی اوقات به‌صورت غیر قانونی نیز وارد کشور می‌شوند، اظهار داشت: این اتباع بیگانه به واسطه